Fluorēto gāzu likumdošanas akts

ES Regulas par fluorētām gāzēm ietekme uz saspiestā gaisa dzesēšanas tipa žāvētājiem

Jaunā Regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām gāzēm palīdzēs samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu un tādējādi ierobežos klimata sasilšanu. Šis likumdošanas akts ir saistošs visā Eiropā. 

Regula aizliedz laist tirgū noteiktas siltumnīcefekta gāzu un dzesēšanas iekārtas un nosaka kvotu sistēmu, būtiski samazinot tirgū pieejamo dzesēšanas līdzekļu piedāvājumu. Attiecībā uz profesionālajiem dzesēšanas uzņēmumiem un īpašniekiem tā arī nosaka pastiprinātus noteikumus par darbu ar fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm.

Esam sagatavojuši biežāk uzdotos jautājumus un mēģinājuši padarīt šo diezgan sarežģīto jomu vieglāk saprotamu ikdienas darba veikšanai. Plašāku informāciju skatiet mūsu sagatavotajā materiālā par šo regulu.

Uz ko attiecas jaunā Regula par fluorētajām gāzēm?

Šis materiāls ir svarīgs lasītājiem, kas ES robežās pērk, pārdod, ekspluatē, apkopj, remontē vai utilizē dzesēšanas tipa žāvētājus.

Uz kuriem dzesēšanas tipa žāvētājiem attiecas regula?

Regula attiecas uz dzesēšanas tipa žāvētājiem, kas tiek importēti, ražoti, ekspluatēti, apkopti, remontēti un utilizēti ES, ja to ekspluatācijai ir nepieciešamas fluorētās siltumnīcefekta gāzes. Šodien tirgū pieejamajās iekārtās parasti kā dzesēšanas līdzeklis tiek izmantoti fluorogļūdeņraži (HFC). Tas nozīmē — fluorētas siltumnīcefekta gāzes. 

Šajā materiālā dzesēšanas tipa žāvētāji saspiestā gaisa un inerto gāzu žāvēšanai Regulas kontekstā tiek klasificēti kā stacionāras dzesēšanas iekārtas. Tajā dzesēšanas tipa žāvētāji tiek vērtēti kā dzesēšanas iekārtas, kas ir konstruētas izmantošanai amatniecībā un rūpniecībā. Nosacījumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētāju vai ierīču izmantošanu komerciāliem nolūkiem neattiecas uz dzesēšanas tipa žāvētājiem.

Kas mainās salīdzinājumā ar iepriekšējo Regulu par fluorētajām gāzēm?

Iepriekšējā Regula par fluorētajām gāzēm (ES) Nr. 842/2006 tika anulēta ar 2015. gada 1. janvāri, kad spēkā stājās jaunā Regula (ES) Nr. 517/2014. Līdzšinējās prasības pamatā tika saglabātas un paplašinātas vēl vairāk. Tālāk norādītajās jomās no jauna tika definēts īpaši nozīmīgs saturs attiecībā uz dzesēšanas tipa žāvētājiem:

  • Mūsdienās lietoto dzesēšanas līdzekļu piedāvājuma samazinājums tirgū (14. un turpmākie regulas panti)
  • Obligātais informēšanas pienākums attiecībā uz dzesēšanas tipa žāvētājiem un to dzesēšanas līdzekļiem (12. pants)
  • R-404A izmantošanas aizliegums žāvētāju uzturēšanai ar uzpildes tilpumu, sākot ar 10,2 kg (13. pants)
  • Aizliegums laist tirgū R-404A dzesēšanas tipa žāvētājus (11. pants) 
  • Jaunas robežvērtības un dokumentēšanas pienākums attiecībā uz hermētiskuma pārbaudēm (3., 4., 6. pants)
  • Servisa darbinieku sertificēšana (10. pants)
  • Dzesēšanas līdzekļu rekuperācija darbmūža beigās (8. pants)

Vai nākotnē vairs netiks piedāvāti šodien pieejamie dzesēšanas līdzekļi?

Pašlaik tirgū ir pieejami visi līdz šim ierastie dzesēšanas līdzekļi, kurus izmanto dzesēšanas tipa žāvētājiem. Atsevišķu dzesēšanas līdzekļu pieejamība samazināsies. Daži dzesēšanas līdzekļi, piemēram, R-404A, paredzamā nākotnē pilnībā tiks izņemti no tirgus. Mūsdienu dzesēšanas līdzekļu pieejamības individuālais ilgums un apjoms ir būtiski atkarīgs no tā, cik ļoti tie ietekmē siltumnīcefekta rašanos. Šo ietekmi var aprēķināt, reizinot attiecīgā dzesēšanas līdzekļa globālās sasilšanas potenciālu, saīsināti arī „GSP” jeb „GWP” (angļu val. „global warming potential”) un tā attiecīgo masu, kas izteikta metriskajās tonnās. Šo reizinājumu sauc par CO2 ekvivalentu.

Kas ir iemesls tam, ka mūsdienu dzesēšanas līdzekļu piedāvājums tirgū samazinās?

Regulas vajadzībām tika noteikts gada vidējais apjoms tām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, kas tika laistas tirgū ES laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam. Šis daudzums, izteikts kā CO2 ekvivalents, tika noteikts kā 100% bāze 2015. gadam. Līdz 2030. gadam tas pakāpeniski jāsamazina līdz 21%. Šo procesu sauc par „phase-down” jeb samazināšanu.

Vai īpašniekam būtu lietderīgi veidot R-404A rezerves esošo iekārtu servisa vajadzībām?

Nē. Instalācijas, apkopes, uzturēšanas un remonta vajadzībām fluorētās siltumnīcefekta gāzes atļauts pārdot tikai tādiem uzņēmumiem, kas ir sertificēti saskaņā ar Regulas noteikumiem vai nodarbina sertificētus darbiniekus. Turklāt jāņem vērā, ka sākot ar 2020. gada 1. janvāri jauno līdzekli R-404A servisa nolūkos drīkstēs izmantot tikai iekārtām, kuru uzpildes tilpums nepārsniedz 10,2 kg. Tādēļ ir jāapsver iespēja pārveidot iekārtas izmantošanai ar alternatīvu dzesēšanas līdzekli.